ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM ĐẤT HIẾM HỮU CƠ TRONG KHẨU PHẦN ĂN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT GÀ

Các tác giả

  • tac gia

Tóm tắt

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm đất hiếm hữu cơ (REE-citrate) trong khẩu phần ăn của gà thịt đến năng suất và chất lượng thịt. Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên hoàn toàn trên 1000 gà con từ lúc 1 ngày tuổi và chia đều làm 5 nghiệm thức (NT) (mỗi lô 200 con, đồng đều về trống/mái) như sau: NT đối chứng 1:  khẩu phần cơ sở (KPCS); NT 2: KPCS + 50 mg REE-citrate/kg TA; NT 3: KPCS + 100 mg REE-citrate /kg TA; NT 4: KPCS + 150 mg REE-citrate /kg TA; NT 5: KPCS + 200 mg REE-citrate /kg TA. Kết quả cho thấy bổ sung chế phẩm đất hiếm hữu cơ ở mức 150 và 200 mg/kg vào khẩu phần ăn của gà nuôi thịt (từ 01 ngày tuổi đến xuất chuồng) đã cải thiện tăng khối lượng hàng ngày từ 4,77 đến 12,47% và hệ số chuyển hóa thức ăn từ 4,48 đến 12,60%. Bổ sung chế phẩm đất hiếm hữu cơ không ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng thịt, nhưng khi bổ sung với mức 200mg/kg đã làm chậm sự giảm pH thịt lườn sau 24 giờ.

Từ khóa: đất hiếm, chất lượng thịt, gà thịt, thân thịt.

Đã Xuất bản

2021-09-08

Cách trích dẫn

gia, tac. (2021). ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM ĐẤT HIẾM HỮU CƠ TRONG KHẨU PHẦN ĂN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT GÀ. Tạp Chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 4(1). Truy vấn từ http://sendauroi.com/index.php/Tapchi/article/view/6

Số

Chuyên mục

Các bài báo